Programista .NET (Polska)

Deventon jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Klient oferuje:

 • zatrudnienie w oparciu o Umowę o Pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dobre warunki pracy i świetne środowisko do rozwoju, uczenia się i wdrażania dobrych praktyk w pracy nad produktem klasy Enterprise
 • profesjonalne wdrożenie, opiekę lidera i zespołu w pierwszych miesiącach pracy
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, darmowy dostęp do platform szkoleniowych online
 • do 30 dni urlopu w roku
 • dodatkowy dzień urlopu na działalność dobroczynną, wolontariat
 • dofinansowanie wpłat dokonywanych na wybrane przez Ciebie cele charytatywne
 • darmową, prywatną opiekę medyczną
 • atrakcyjną ofertę ubezpieczenia na życie
 • dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych 
 • darmowe kursy języków angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • rozwijanie autorskiej platformy naszego Klienta oferowanej światowym potentatom na rynku eCommerce
 • kompleksowym zarządzaniem produktem przez wszystkie etapy analizy, testowania, programowania, wdrożenia, utrzymania i monitorowania w środowisku chmurowym
 • rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów na szybkie, wydajne i niezawodne tworzenie nowych serwisów
 • dzieleniem się pomysłami z wszystkimi zespołami zaangażowanymi w rozwój produktu w Polsce, ale również Anglii, czy Stanach Zjednoczonych
 • zgodną współpracą z zespołem w ramach 2-tygodniowych sprintów zorganizowanych w myśl zasad Agile

Wymagania:

 • pracowałeś(-aś) w .NET co najmniej w wersji 4.5
 • masz solidną wiedzę i doświadczenie w zakresie C#, a dodatkowo możesz pochwalić się mile przez nas widzianymi:
  • znajomością zagadnień związanych z wielowątkowością, mikroserwisami
  • doświadczeniem w stosowaniu wzorców projektowych
 • czujesz się pewnie w pracy z Visual Studio, GIT
 • znasz się z AWS lub innymi środowiskami chmurowymi
 • w obszarze baz danych nie są Ci obce, m.in.: MS SQL, Oracle
 • korzystałeś(-aś) z Jenkinsa i/lub mile widzianego TeamCity
 • pracowałeś(-aś) z dokumentacją w języku angielskim i lubisz też w tym języku porozmawiać
 • chcesz rozwijać się w obszarze technologii, narzędzi do optymalizacji i automatyzacji procesów tworzenia oprogramowania wysokiej jakości

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

avatar

Tech Recruiter

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Deventon D. Matczak N. Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 23784), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Deventon” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Deventon wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Deventon, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Deventon moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiegoJednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@deventon.pl, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@deventon.pl; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Deventon lub drogą telefoniczną na numer dowolnego rekrutera.

Global IT & tech recruitment

‘mamy dla Ciebie
48 ofert’