Java Developer

Deventon jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Klient oferuje:

 • dowolna formą zatrudnienia: UoP oraz B2B
 • wynagrodzenie na poziomie 14 000 netto/miesięcznie w przypadku B2B (do negocjacji)
 • możliwość pracy zdalnej
 • odpowiednie narzędzie pracy
 • dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego u jednego z największych graczy na rynku usług w sektorze IT
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • dofinansowanie do karty MultiSport

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • rozwijanie usług PKI w obszarze Usług Bezpieczeństwa i Zaufania (oprogramowanie SaaS o wysokich parametrach SLA) w języku Java
 • bliska współpraca z zespołem analitycznym, QA, Scrum Masterem i Product Ownerem

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • przynajmniej 3-letni staż pracy przy realizacji projektów komercyjnych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodna komunikację
 • programowanie Java, znajomość Spring/SpringBoot, Hibernate
 • znajomość Tomcat, Undertow, Jetty
 • relacyjne i nierelacyjne bazy danych np. PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch. Znajomość SQL/PLSQL
 • znajomość systemów kolejkowych np. RabbitMQ
 • tworzenie testów jednostkowych i integracyjnych. Znajomość metodyk TDD, XP
 • projektowanie oprogramowania, znajomość wzorców projektowych
 • SVN/GIT (git-flow), Maven/Gradle
 • JUnit, TestNG, Mockito, Harmcrest

 

Dodatkowo mile widziane:

 • znajomość zagadnień PKI i bezpieczeństwa
 • znajomość bibliotekt kryptograficznych i wspierających przetwarzanie dokumentów PDF np. IAIK, BouncyCastle, iText/PDFBox
 • znajomość ElasticSearch, RabbitMQ, EhCache, PostgreSQL, MongoDB
 • znajomość Swagger tools
 • znajomość konteneryzacji – Docker
 • znajomość metodyki SCRUM
 • znajomość Enterprise Architect i UML
 • znajomość Angular, JavaScript, Html/CSS, Python
 • znajomość Continuous Integration/Continuous Delivery (Bamboo/Jenkins)

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

avatar

Tech Recruiter

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Deventon D. Matczak N. Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 23784), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Deventon” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Deventon wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Deventon, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Deventon moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiegoJednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@deventon.pl, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@deventon.pl; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Deventon lub drogą telefoniczną na numer dowolnego rekrutera.

Global IT & tech recruitment

‘mamy dla Ciebie
48 ofert’