Hardware Design Engineer

Deventon jest podmiotem należącym do międzynarodowego holdingu, wyspecjalizowanego w świadczeniu najwyższej jakości usług rekrutacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, globalnym zasobom wiedzy oraz innowacyjnym metodom selekcji tysiące osób zmieniło pracę na lepszą. Oferujemy bezpieczne oraz stabilne zatrudnienie.

Klient oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do umiejętności kandydata
 • dedykowane szkolenia techniczne i umiejętności miękkie, wykłady „Friday’s Coffee”
 • praca w różnych projektach z wykorzystaniem różnych technologii
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych (R&D)
 • elastyczne godziny pracy
 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności i wyników
 • roczny przegląd wynagrodzeń
 • otwarte i wspierające środowisko
 • praca z profesjonalistami z branży, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • luźne, nieformalne środowisko pracy – z ludźmi o tych samych wartościach i zainteresowaniach
 • możliwość tworzenia zmieniających świat rozwiązań dla przemysłu
 • praca na wszystkich etapach cyklu życia produktu – od pomysłu do gotowego do użycia urządzenia
 • prywatna opieka medyczna w Medicover
 • karta Multisport
 • ubezpieczenie na życie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należy:

 • Udział we wszystkich częściach rozwoju sprzętu elektronicznego dla rynków przemysłowych, medycznych, telekomunikacyjnych, komercyjnych, AGD i motoryzacyjnych.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia komercyjnego w elektronice analogowej, układach cyfrowych, mikroprocesorach lub energoelektronice
 • znajomość narzędzi projektowych (np. Mentor, Altium, Cadstar)
 • znajomości aspektów EMC i praktycznego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z EMC
 • doświadczenie w projektowaniu płytek drukowanych z uwzględnieniem aspektów związanych z możliwościami produkcyjnymi
 • znajomość standardowych metodologii projektowych (FMEA, “worst-case analysis” itp.)
 • wykorzystanie symulacji i narzędzi statystycznych
 • doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów 
 • dobra znajomość  języka angielskiego 

Dodatkowo mile widziane (jedno z poniższych):

 • znajomość programowania niskopoziomowego lub doświadczenie w projektowaniu FPGA
 • znajomość obwodów RF i projektowania anten
 • doświadczenie w projektowaniu urządzeń medycznych
 • znajomość standardów bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • zorientowanie na proces
 • umiejętność pisania tekstów technicznych 

Edukacja:

 • ukończone studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie w dziedzinie informatyki, elektroniki lub podobnej 

Oferta skierowana do kobiet i mężczyzn spełniających warunki rekrutacji.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję lub stanowisko wymagające podobnych kwalifikacji. Moja zgoda obejmuje cały etap rekrutacji ogłoszonej i prowadzonej przez dra Dominika Matczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Deventon D. Matczak N. Matczak (ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, agencja zatrudnienia wpisana do rejestru KRAZ pod nr 23784), który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych (dalej: „Deventon” lub „Administrator”). Jestem świadomy/świadoma tego, że proces rekrutacyjny, w którym biorę udział prowadzony jest na rzecz potencjalnego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce lub na terytorium UE/EOG, który zlecił Deventon wykonanie usługi. Korzystając z okazji, wyrażam również zgodę na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 7 lat od dnia złożenia przeze mnie dokumentów aplikacyjnych za wyjątkiem sytuacji, w której umowa rekrutacyjna będzie dalej wykonywana lub Administrator będzie zobowiązany do przetwarzania (w tym do przechowywania) danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zgadzam się na przekazanie danych osobowych określonych w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe przeze mnie wskazane, m. in. nr tel., adres e-mail, wykształcenie, informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Dobrowolnie oraz z własnej inicjatywy, zgadzam się również na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §3 Kodeksu pracy, a także następujących informacji należących do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia: adres zamieszkania lub zameldowania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, wszystkie informacje zawarte w dokumencie dowodu osobistego, prawa jazdy, lub innych dokumentów potwierdzających inne moje umiejętności, stan cywilny, liczba i dane dzieci, numer rachunku bankowego, na który przyszły pracodawca będzie przekazywał wynagrodzenie za pracę, zdjęcie przedstawiające mój wizerunek oraz informacje dotyczące mojego stanu zdrowia.

Pragnę podkreślić jednak, że jestem świadomy/świadoma tego, iż na etapie rekrutacji ani Deventon, ani przyszły lub potencjalny pracodawca nie może żądać ode mnie wyrażenia takiej zgody (szczególna kategoria danych), ani od jej udzielenia uzależnić wyniku rekrutacji. Rozumiem oraz przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zobowiązuje się też nie przekazywać Deventon moich danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy byłem/byłam wcześniej karany/karana, czy też nie. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się na to, żeby dr Dominik Matczak upoważnił do przetwarzania moich danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiegoJednocześnie wiem, że mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, które mogę zrealizować wysyłając odpowiednie żądanie na adres rodo@deventon.pl, jak również, że podanie moich danych osobowych było zupełnie dobrowolne. Wiem też, że mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożyć skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących moich danych osobowych skontaktuję się z ich Administratorem, dr. Dominikiem Matczakiem, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres rodo@deventon.pl; tradycyjną pocztą na adres agencji zatrudnienia Deventon lub drogą telefoniczną na numer dowolnego rekrutera.

Global IT & tech recruitment

‘mamy dla Ciebie
48 ofert’